+370 609 81185
lt en ru lv
Titulinis > Privatumo politika
Incom Tax privatumo politika

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. UAB "Incom LT" (toliau - "Bendrovė") gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės http://www.incom.lt/ (toliau - "Svetainė") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje, klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi "varnelę". Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu http://www.incom.lt/privatumo-politika.
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.
2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas - UAB "Incom LT" pagal LR įstatymus įsteigta bendrovė, įm. kodas 302309226 , buveinės adresas Savanorių pr, 349, Kaunas, Lietuva.
2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?
3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, informacija apie darbo metus ir trukmę, pajamas ir sumokėtus mokesčius užsienio šalyje ir šeimyninį statusą informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas. Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.
3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: Bendrovės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).
5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
5.1. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
6. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.
6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@incom.lt; siunčiant paštu, adresu Savanorių pr. 349, Kaunas) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,
6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,
6.1.3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,
6.1.4. reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
6.1.5. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
6.1.6. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
6.1.7. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
6.1.8. Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;
6.1.9. reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
6.1.10. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);
6.1.11. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/
6.3. Daugiau apie duomenų subjekto teises, rasite https://www.ada.lt/ arba kreipkitės į UAB „Incom LT" (duomenų valdytojas) įm. kodas 302309226, buveinės adresas Savanorių per. 349, Kaunas, el. paštu info@incom.lt.
7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.
7.1. Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono nr.
7.2. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu naudojami vienkartinei nemokamai konsultacijai, duomenys nėra saugomi.
8. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?
8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.
8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu. Duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai:
8.2.1. UAB „ LITS" - skaitmeninės rinkodaros paslaugų tiekėjai.
8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės leidimo.
8.6. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.
9. Naudojami slapukai.
9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys 
 _utma Tikslu atskirti lankytoją, vertinti ir stebėti jo atliekamus veiksmus, gerinti vartotojo patirtį ir paslaugų kokybę Įėjimo į puslapį metu 2 metai Slapukas saugo informaciją, kiek kartų vartotojas buvo svetainėje, kada jis buvo pirmą kartą, kada įvyko paskutinis jo apsilankymas.
 _utmb Tikslu atskirti lankytoją, vertinti ir stebėti jo atliekamus veiksmus, gerinti vartotojo patirtį ir paslaugų kokybę Įėjimo į puslapį metu 30 minučių Slapukas saugo informaciją apie tikslų laiką, kada vartotojas pirmą kartą apsilanko svetainėje.
 _utmc Tikslu atskirti lankytoją, vertinti ir stebėti jo atliekamus veiksmus, gerinti vartotojo patirtį ir paslaugų kokybę Įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Slapukas saugo informaciją apie tikslų laiką, kada vartotojas palieka svetainę.
 _utmz Tikslu atskirti lankytoją, vertinti ir stebėti jo atliekamus veiksmus, gerinti vartotojo patirtį ir paslaugų kokybę Įėjimo į puslapį metu 6 mėnesiai Slapukas leidžia stebėti, iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, kokį raktažodį naudojo, vartotojo geolokaciją, kada vartotojas atėjo į puslapį.
 _utmv Tikslu atskirti lankytoją, vertinti ir stebėti jo atliekamus veiksmus, gerinti vartotojo patirtį ir paslaugų kokybę Įėjimo į puslapį metu 2 metai Slapukas kaupia informaciją, naudojamą Analytic viduje, identifikuojant vartotoją pagal specifinius segmentus
 tvs_session_id Tikslu atskirti lankytoją, vertinti ir stebėti jo atliekamus veiksmus, gerinti vartotojo patirtį ir paslaugų kokybęKai prisijungiama Kai atsijungiama Slapukas yra skirtas saugumo užtikrinimui prisijungiant. Jis sukuriamas kuomet prisijungiama ir ištrinamas atsijungus.
 cookie_policy_confirm Tikslu atskirti lankytoją, vertinti ir stebėti jo atliekamus veiksmus, gerinti vartotojo patirtį ir paslaugų kokybę Kai prisijungiama 365 dienos Naudojamas nustatyti ar buvo iššokės pranešimas apie cookie ir ar jis uždarytas.
 _dc_gtm_UA-xxxxxxxxx Tikslu atskirti lankytoją, vertinti ir stebėti jo atliekamus veiksmus, gerinti vartotojo patirtį ir paslaugų kokybę Kai prisijungiama Kai atsijungiama Naudojamas nustatyti ar buvo iššokės pranešimas apie cookie ir ar jis uždarytas.
 _ga Tikslu atskirti lankytoją, vertinti ir stebėti jo atliekamus veiksmus, gerinti vartotojo patirtį ir paslaugų kokybę Kai prisijungiama 2 metai Slapukas skirtas vartotojų stebėjimui per Google Analytics.

10. Svetainėje pateikiamos nuorodos.
10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.