Privātuma politikā

Incom Tax privātuma politikā

 

Privātuma politikā

1. Vispārējie noteikumi.
1.1. UAB “Incom LT” (turpmāk – Sabiedrība), cienot savus klientus, tostarp vietnes http://www.incom.lt (turpmāk – Vietne) apmeklētāju (turpmāk – Klienti) tiesības uz privātumu, apņemas nodrošināt viņu personas datu aizsardzību, kā arī viņu, kā datu subjektu, tiesību nodrošināšanu.
1.2. Šī privātuma politika regulē visu Sabiedrības klientu personas datu vākšanas, kārtošanas un glabāšanas galvenos principus un kārtību.
1.3. Lietojot Sabiedrības Vietni vai pakalpojumus un šādi nododot Sabiedrībai savus personas datus, Jūs piekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem (izņemot par datu kārtošanas darbībām, kurām būs nepieciešama Jūsu piekrišana). Tiek uzskatīts, ka Klienti ir iepazinušies ar privātuma politiku, kad, reģistrējoties Vietnē, klientu sistēmā, zem privātuma politikas teksta atzīmē attiecīgo izvēles rūtiņu. Ar privātuma politiku var atkārtoti iepazīties Vietnē šajā adresē: http://www.incom.lt/privatumo-politika.
1.4. Kārtojot Jūsu personas datus, ievērojam 2016. g. 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, (tālāk – Reglaments), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma (turpmāk – PDTAL), Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma (turpmāk – ESL) un citu piemērojamo tiesību aktu, kas regulē personas datu aizsardzību, noteikumus.

2. Privātuma politikā lietojamie jēdzieni. 
2.1. Personas dati – jebkāda informācija par fizisko personu, kuras identitāte noteikta vai kuras identitāti var noteikt (datu subjekts); fiziskā persona, kuras identitāti var noteikt, ir persona, kuras identitāti tieši vai netieši var noteikt, pirmkārt pēc identifikatora, piem., vārda un uzvārda, personas identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora vai pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kulturālās vai sociālās identitātes pazīmēm.
2.2. Datu subjekts – fiziskā persona – ir Sabiedrības klients (tostarp Vietnes apmeklētāji), kura personas datus savāc Sabiedrība.
2.3. Datu subjekta piekrišana – jebkāda pēc brīvas gribas dota, konkrēta ir nedivdomīga pareizi informētā datu subjekta gribas izpausme ar pieteikumu vai viennozīmīgām darbībām, ar kurām viņš piekrīt, lai tiktu kārtoti ar viņu saistīti personas dati.
2.4. Datu kārtošana – jebkāda ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta operācija vai operāciju secība, piem., vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, adaptēšana vai grozīšana, izdabūšana, iepazīšanās, lietošana, izpaušana nosūtot, izplatot vai citā veidā veidojot iespēju tos lietot, kā arī saplūsme vai savienošana ar citiem datiem, aprobežošana, izdzēšana vai iznīcināšana.
2.5. Datu kārtotājs – fiziskā vai juridiskā persona, valsts institūcija, aģentūrā vai cita iestāde, kas datu kārtotāja vārdā kārto personas datus.
2.6. Datu apstrādātājs – UAB “Incom LT”, pēc Lietuvas Republikas likumiem nodibināta sabiedrība, reģ. Nr. 302309226, juridiskā adrese Savanorių pr. 349, Kauņa, Lietuva.
2.7. Sīkdatne (angl. cookie) – neliela tekstuālas informācijas daļa, ko automātiski izveido, pārlūkojot Vietni, un uzglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē.
2.8. Tiešsaistes tirgvedība – darbība, kas paredzēta pa e-pastu, tālruni vai citādā veidā piedāvāt personām preces vai pakalpojumus un/vai pieprasīt viņu viedokli par piedāvātām precēm vai pakalpojumiem.

3. Kādus Jūsu personas datus savācam?
3.1. Sabiedrība savāc un tālāk kārto šos Jūsu personas datus, ko Jūs pats iesniedzat, reģistrējoties un/vai pasūtot pakalpojumus Vietnē vai pasūtot pakalpojumus citā veidā: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, ar pakalpojumu sniegšanu saistīti dati, informācija par darba gadiem un ilgumu, ienākumiem un samaksātiem nodokļiem ārzemju valstī un ģimenes statusu, informācija par piekrišanu vai nepiekrišanu personas datu kārtošanas tiešsaistes tirgvedības nolūkos, jebkādi citi dati, ko Jūs iesniedzat papildus pēc savas iniciatīvas, reģistrējoties un/vai pasūtot pakalpojumus. Jūsu personas datus uzglabā Sabiedrība mūsu sadarbības laikā un 10 (desmit) gadus pēc sadarbības beigām.
3.2. Jūsu savāktos personas datus, ko Jūs netieši iesniedzat, reģistrējoties un/vai pasūtot pakalpojumus Vietnē, Sabiedrība arī turpmāk kārto, t. i., šie dati tiek automātiski savākti no Jūsu lietojamiem datoriem un/vai mobilajām ierīcēm, Jums pieslēdzoties Vietnē: pieslēgumu IP adreses un laiki, lietotāja izmantotā pārlūkprogramma un tās versija, interneta vietnes, kurās bijāt pirms nokļūšanas mūsu Vietnē, dati par pakalpojumu lietošanu u. tml. Šos datus Sabiedrība uzglabā mūsu sadarbības laikā un atkarībā no datiem līdz vienam gadam kopš šī laika beigām. Šie dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku, ja ir citi tiesiskie pamati tādas glabāšanas ilgumam.

4. Kādos nolūkos tiek kārtoti Jūsu personas dati?
4.1. Sabiedrība kārto augstāk norādītos Jūsu personas datus šādos datu kārtošanas nolūkos: Sabiedrības klientu identificēšana tās informācijas sistēmās, sazināšanās ar Jums, līgumsaistību izpilde, tiešsaistes tirgvedība (tikai esot datu subjektu iepriekšējai piekrišanai).

5. Kā tiek kārtoti Jūsu personas dati?
5.1. Sabiedrība nodrošina, ka Jūsu personas dati tiks kārtoti likumīgā, godprātīgā un pārredzamā veidā, savākti noteiktos, skaidri definētos un tiesiskos nolūkos un tālāk netiks kārtoti veidos, kas ar šiem nolūkiem nav saskaņojami, dati būs adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kas nepieciešami augstāk uzskaitītiem mērķiem, par kuriem tie tiek kārtoti, precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunoti un kārtoti tādā veidā, lai, piemērojot attiecīgos tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, būtu nodrošināta personas datu drošība, tostarp aizsardzība no bezatļaujas vai nelikumīgas datu kārtošanas un no netīšās datu pazaudēšanas, iznīcināšanas vai sabojāšanas.

6. Jūsu, kā datu subjekta, tiesības.
6.1. Jums ir šīs zemāk norādītās datu subjektu tiesības, kuras mēs īstenosim, saņemot no Jums pieteikumu (e-pastā info@incom.lt vai pasta adresē Savanorių pr. 349, Kauņa, Lietuva) ar piemērotu jūsu identitātes apstiprināšanu:
6.1.1. iepazīties ar saviem personas datiem un kā tie tiek kārtoti,
6.1.2. pieprasīt izlabot neprecīzus ar Jums saistītus personas datus,
6.1.3. pieprasīt, lai tiktu papildināti nepilnīgi Jūsu personas dati,
6.1.4. pieprasīt, lai Sabiedrība izdzēstu ar Jums saistītus personas datus, ja:
6.1.5. tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuros tie bija savākti un citādi kārtoti;
6.1.6. Jūs atceļat piekrišanu, un nav nekāda cita tiesiskā pamata Jūsu personas datu kārtošanai;
6.1.7. personas dati tika kārtoti nelikumīgi;
6.1.8. citos Reglamentā noteiktajos pamatos;
6.1.9. pieprasīt, lai Sabiedrība aprobežotu Jūsu personas datu kārtošanu;
6.1.10. saņemt ar Jums saistītos personas datus, kurus Jūs iesniedzāt Sabiedrībai sistematizētā, ierasti lietojamā un datora lasāmā formātā (tāpat Jums ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības pārcelt Jūsu personas datus citam datu kārtotājam);
6.1.11. nepiekrist, lai ar Jums saistīti personas dati tiktu kārtoti (piem., tiešsaistes tirgvedības vai citā nolūkā).
6.2. Informējam, ka Jūs, ja domājat, ka Jūsu, kā datu subjekta, tiesības ir pārkāptas, varat iesniegt sūdzību Lietuvas Datu aizsardzības inspekcijai. Vairāk informācijas par Lietuvas Datu aizsardzības inspekciju un sūdzību izskatīšanu var atrast šeit: https://www.ada.lt
6.3. Vairāk par datu subjekta tiesībām atradīsiet https://www.ada.lt vai vērsieties pie UAB “Incom LT” (datu apstrādātājs), reģ. Nr. 302309226, juridiskā adrese Savanorių pr. 349, Kauņa, Lietuva, e-pastā info@incom.lt.

7. Personas datu kārtošana tiešsaistes tirgvedības nolūkos. 
7.1. Šie Jūsu personas dati tiek kārtoti tiešsaistes tirgvedības nolūkos: vārds, uzvārds, e‑pasta adrese un tālruņa numurs.
7.2. Jūsu personas datus tiešsaistes tirgvedības nolūkos lieto vienreizējai bezmaksas konsultācijai, dati netiek uzglabāti.

8. Kam iesniedz Jūsu personas datus?
8.1. Sabiedrības darbinieku piekļuve Jūsu personas datiem tiek piešķirta tikai, ja nepieciešams īstenot savus pienākumus un tikai ar darbinieka apņemšanos ievērot konfidencialitātes prasības. 8.2. Sabiedrība var iesniegt Jūsu personas datus: likumaizsardzības iestādēm, kad tam ir tiesiskais pamats, atbildot uz oficiālajiem valsts iestāžu un tiesu pieteikumiem, taču tikai pārliecinoties par šo pieteikumu likumību, trešām personām ar Jūsu piekrišanu. Datu kārtotājiem, kuri Sabiedrībai sniedz pakalpojumus un kārto Jūsu personas datus Sabiedrības vārdā un Sabiedrības vai Jūsu labumam: 8.2.1. UAB “LITS” – digitālās tirgvedības pakalpojumu sniedzēji.
8.3. Mēs piesaistām tikai tos datu kārtotājus, kuri nodrošina, ka pareizi tehniskie un organizatoriskie līdzekļi tiek piemēroti tādā veidā, lai datu kārtošana atbilstu Reglamenta prasībām un tiktu nodrošināta Jūsu, kā datu subjekta, tiesību aizsardzība.
8.4. Atzīmējam, ka augstāk norādītajiem datu kārtotājiem ir tiesības kārtot Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem.
8.5. Datu kārtotājs nedrīkst piesaistīt citu datu kārtotāju bez iepriekšējās konkrētas vai kopējās rakstveida Sabiedrības atļaujas.
8.6. Jūsu personas dati par attiecīgo pakalpojumu Jums sniegšanu var tikt nodoti citām valstīm (tostarp trešajām valstīm), taču tikai ar Jūsu piekrišanu.

9. Izmantotās sīkdatnes

10. Vietnē iesniedzamās saites.
10.1. Vietnē tiks iesniegtas saites uz trešo personu vietnēm, kā arī saites uz sociālajiem tīkliem. Jāatzīmē, ka trešo personu vietnēm, kuru saites sniedz Vietnē, tiek piemērotas šo vietņu privātuma politikas un Sabiedrība neuzņemas atbildību par šo vietņu iesniegtās informācijas saturu, darbību un to privātuma politikas noteikumiem.